Takstbegreper

Her kan du lese en kort orientering om begreper som er brukt i NITO Taksts takstskjema.

Gårdsnummer/ Bruksnummer

Et nummereringssystem for eiendommer. Gårdsnummeret gjelder for den opprinnelige gården. Bruksnummeret gjelder for de enkelte deler den opprinnelige gården er delt inn i.

Bygningsmessig

Den bygningsmessige beskrivelse uttrykker bygningens tekniske oppbygging. Det bemerkes at bygget ikke er kontrollert for best single dating sites skjulte feil og mangler. For eiendommer som skal selges anbefales det generelt å foreta en teknisk tilstandsvurdering.

Teknisk verdi

Normale byggekostnader

Her er medtatt det bygningen normalt koster komplett ferdigstilt fra håndverker. Dette inkluderer alle håndverkergrupper, offentlige gebyrer og normale byggelånsrenter.

Verdireduksjon

I denne post føres opp det forhåndsberegnede verdifradrag for elde, slitasje osv. På nybygg gjøres fradrag for gjenstående arbeider for at bygget skal ansees som ferdigstilt til å bo i. Dette er normalt det arbeidet som må utfores for at kommunen skal utstede ferdigattest.

Normale tomtekostnader

Tomtekostnadene omfatter normalt grunnlagskostnader som råtomt med påkostninger for vann, vei, avløp, strøm, tilknytningsavgifter, opparbeidelse av tomt, arrondering av terreng og ferdigstillelse av berørt terreng. Hellelegginger, støttemurer, utv. lysarmaturer, gjerde, flaggstang og andre ting av varig verdi medtas her. Spesielle grunnlagsinvesteringer som f.eks. brønnboring, kloakkrenseanlegg etc. tas med i denne post men angis spesielt.

Eiendommens tekniske verdi

Eiendommens tekniske verdi er summen av de forannevnte poster.

Kommentarer til grunnboksbladet

Servitutt En servitutt er en rettighet på en grunneiendom som begrenser grunneierens bruk av eiendommen. Servitutten kan være tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles også for en heftelse på den eiendom den hviler. Et eksempel på servitutt er veirett. Har naboen veirett over din eiendom er dette en servitutt.

Heftelser

Heftelse er en forpliktelse i form av et pantelån, borett, forkjøpsrett etc. Vanligvis knyttet til fast eiendom.

Sameiebrøk

For hver seksjon i et sameie er det fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens eierandel i sameiet. Denne brukes som grunnlag for fordeling av fellesutgifter og fellesinntekter.

Verdisetting

Dagens salgsverdi

Denne settes til det beløp takstmannen mener eiendommen kan omsettes til på takstdagen. Dette vil si den prisen flere interesserte kjøpere er villig til å betale. Den normale salgsverdi vil derfor gjenspeile de priser og svingninger som er i markedet. Til hjelp i denne vurderingen benytter takstmannen eiendomsverdi som er en database som gjengir faktiske eiendomsomsetninger. Verdivurderingen er basert på statistikk over kvadratmeterpriser på eiendommer som er omsatt i området senere tid, vurdert i forhold til standard/ teknisk kvalitet og beliggenhet. Mrk: Vær oppmerksom på at eiendommens verdi aldri vil kunne fastsettes nøyaktig matematisk korrekt, da det er markedet som til enhver tid avgjør eiendommens reelle salgsverdi.